ابدذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ابد، مقیم، دائم، زمان پیوسته، استمرار.

پرسش: کلمات «ابد» و «مقیم» در لغت و قرآن به چه معنا هستند؟

پاسخ:


معنای لغوی ابد

[ویرایش]

کلمه «ابد» در لغت به معنای همیشه، پیوسته و مدت زمانی است پیوسته و غیر گسسته؛ برخلاف واژه زمان که پیوسته نیست.
[۱] قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج ‌۱، ص ۳، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۱ش.


معنای مقیم

[ویرایش]

کلمه «مقیم» نیز در قرآن استفاده شده است:

«یُریدُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجینَ مِنْها وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقیمٌ»؛ همواره می‌خواهند از آتش بیرون آیند، ولی از آن بیرون شدنی نیستند و برای آنان عذابی دائم و پایدار است.

← دیدگاه مفسران


مفسران در بیان آن آورده‌اند: «دائمی که استمرار دارد و هرگز قطع ندامی‌شود و خروجی در آن نیست».
[۴] شریف لاهیجی، محمد بن علی، تفسیر شریف لاهیجی، تحقیق:حسینی ارموی (محدث)، میر جلال الدین، ج ‌۱، ص ۶۵۱، دفتر نشر داد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
[۵] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه، بلاغی‌، محمدجواد، ج ۳، ص ۲۹۵، ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.


نتیجه بحث

[ویرایش]

بنابراین معنای دو کلمه «ابد» و «مقیم» در کاربرد چندان تفاوتی با یک‌دیگر ندارند؛ لذا بسیاری از مفسران هر یک از این دو کلمه را در تبیین دیگری یا در کنار یک‌دیگر بیان داشته‌اند.
[۹] حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، آیات الأحکام، تحقیق، اشراقی سرابی، میرزا ولی الله، ج ۲، ص ۴۹، نوید، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی، سید علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج ‌۱، ص ۳، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۱ش.
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ص ۵۹، دارالقلم‌، الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۳. مائده (۵)، آیه ۳۷.    
۴. شریف لاهیجی، محمد بن علی، تفسیر شریف لاهیجی، تحقیق:حسینی ارموی (محدث)، میر جلال الدین، ج ‌۱، ص ۶۵۱، دفتر نشر داد، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه، بلاغی‌، محمدجواد، ج ۳، ص ۲۹۵، ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه، بلاغی‌، محمدجواد، ج ۵، ص ۲۷.    
۷. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق، شمس‌الدین، محمدحسین، ج ۲، ص ۵۵ و ۵۶، دارالکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.    
۸. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۳۲۹، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.    
۹. حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، آیات الأحکام، تحقیق، اشراقی سرابی، میرزا ولی الله، ج ۲، ص ۴۹، نوید، تهران، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار