آسمانی شدنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: آسمان، زمین، لذت مادی، هوا و هوس.

پرسش: منظور از «آسمانی شدن» در زبان عرفا چیست؟ و شامل چه ویژگی‌های می‌شود؟

پاسخ: «آسمانی شدن» در مقابل «زمینی شدن» است؛ منظور از زمینی شدن، پیروی از هوا و هوس و به دنبال لذات مادی بودن است.


ترک هوا و هوس

[ویرایش]

«آسمانی شدن» در مقابل «زمینی شدن» است؛ منظور از زمینی شدن، پیروی از هوا و هوس و به دنبال لذات مادی بودن است و مقصود از آسمانی شدن ترک هوا و هوس و لذات مادی است. البته این دو مفهوم دارای مراتب است؛ باید مراقب افراط و تفریط در این زمینه بود.
حد متعادل این است که اولاً: انسان از لذات مادی در حد معقول استفاده کند؛ یعنی از افراط و تفریط در این زمینه اجتناب کند. ثانیاً: از لذات حرام پرهیز نماید. ثالثاً: این‌که دلبستگی به آن نداشته باشد و آن‌ را هدف خود قرار ندهد.
به تعبیر مولوی:
چون اویس از خویش فانی گشته بود ••• آن زمینی آسمانی گشته بود.
[۱] بلخی، جلال الدین محمد، (مولوی)، مثنوی معنوی، دفتر چهارم.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بلخی، جلال الدین محمد، (مولوی)، مثنوی معنوی، دفتر چهارم.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «آسمانی شدن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۹.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار