شناخت‌های غیر فطریذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: فطرت، شناخت، انسان‌شناسی.

پرسش: شناخت‌های غیر فطری چیست؟


تعریف

[ویرایش]

شناخت‌های غیر فطری، شناخت‌هایی است که از آغاز آفرینش همراه انسان نبوده است و انسان به تدریج آن شناخت‌ها را تحصیل می‌کند.

انواع شناخت‌های غیر فطری

[ویرایش]

شناخت‌های غیر فطری نیز مانند شناخت‌های فطری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

← شناخت‌های غیر فطری حسی


شناخت‌های غیر فطری حسی، مانند احساس نیاز به مواد مخدر که برای افراد معتاد، این احساس، نوعی شعور و ادارک و شناخت است که در معتاد پدید می‌آید، ولی طبیعی و فطری نیست، بلکه در نتیجه عادت به استعمال مواد افیونی بوجود آمده است.

← شناخت‌های غیر فطری عقلی


شناخت‌های غیر فطری عقلی، مانند همه شناخت‌هایی که از راه تحصیل و به‌کارگیری‌ اندیشه و فکر برای انسان حاصل می‌شود.

← شناخت‌های غیر فطری قلبی


شناخت‌های غیر فطری قلبی، مانند شناخت‌هایی که از راه وحی برای پیامبران حاصل می‌شود.

منبع

[ویرایش]


حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «شناخت‌های غیر فطری» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۳/۱۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار