رابطه میان خود دانی و خود عالیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خدا، انسان، قرب الهی، خود دانی، خود عالی.

پرسش: با توجه به مباحث انسان‌شناسی که شهید مطهری در کتب خود از جمله آزادی معنوی مطرح می‌کند؛ رابطه میان خود دانی و خود عالی چیست؟ آیا برای رشد خود عالی باید خود دانی ضعیف شود یا این‌که قوی و بزرگ‌تر شود؟

پاسخ: شهید مطهری، خدا را که غایت انسان است، «خود عالی» و انسان را «خود دانی» نامیده است. حال، به هر میزان، انسان در بند خدا باشد، بیشتر به خود واقعی خودش نزدیک شده است.


رابطه انسان با خدا

[ویرایش]

استاد شهید مطهری، در بیان نوع رابطه انسان با خدای خود، از اصطلاح «خود عالی» و «خود دانی» استفاده کرده است. ایشان در بیان این مطلب که رابطه انسان با خدا، همچون رابطه دو موجود متباین نیست، خدا را که غایت انسان است، «خود عالی» و انسان را «خود دانی» نامیده است. حال، به هر میزان، انسان در بند خدا باشد، بیشتر به خود واقعی خودش نزدیک شده و آن‌را دریافت کرده است؛
[۱] مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۳۶۷، قم، صدرا.
چرا که حرکت به سوی خدا عبارت است از حرکت از خود به سوی خود.
[۲] مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۳۶۷، قم، صدرا

بنابراین، اگر انسان می‌خواهد به کمال رسیده و قرب الهی پیدا کند، ‌ باید از «خود دانی»، فاصله گرفته و خود را به «خود عالی» نزدیک کند.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «رابطه میان خود دانی و خود عالی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار