رابطه ایمان و اتحادذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ایمان، دین‌ داری، ارزش‌های اخلاقی، اتحاد، هم‌دلی، روابط اجتماعی.

پرسش: ایمان چه نقشی در اتحاد و همدلی افراد جامعه دارد؟

پاسخ: آن چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم، عدالت را مقدس، دل‌ها را به یکدیگر مهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می‌سازد، تقوا و عفاف را تا عمق وجدان آدمی‌نفوذ می‌دهد، به ارزش‌های اخلاقی اعتبار می‌بخشد، و همه افراد را مانند اعضای یک پیکر به هم پیوند می‌دهد و متحد می‌کند، ایمان مذهبی است.


دین ضامن اجتماع صالح

[ویرایش]

هرگز در جهان کسی را پیدا نمی‌کنیم که بگوید: پراکندگی و دودستگی خوب و سودمند است، یا آن‌که اتحاد و هم‌دلی بد و زیان‌آور است؛ زیرا کوچک‌ترین سودی که از اتحاد و اتفاق و هم‌دلی عاید اجتماع می‌گردد، همان پیوستن نیروهای کوچک و پراکنده به یک‌دیگر است و در سایه چنین پیوستگی، نیروی عظیمی‌به وجود می‌آید که می‌تواند مبدا تحوّلاتی در شئون مختلف زندگی گردد.
رفع اختلاف از بین مردم و ایجاد اتحاد کلمه به صورت دعوت به دینداری و پراکنده نبودن در دین بوده است، پس دین ضامن اجتماع صالح بشری بوده است. «آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید! و بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می‌کنید! خداوند هر کس را بخواهد برمی‌گزیند، و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می‌کند». بنابراین، یکی از عناصری که اتحاد و هم‌دلی در اجتماع را ایجاد می‌کند، دین‌داری و ایمان مذهبی است. و در واقع یکی از آثار و فواید دین‌داری و ایمان؛ بهبود روابط اجتماعی است.
[۲] مطهری، مرتضی، مجموعه ‌آثار، ج‌۲، ص۴۹، تهران، صدرا.


← نقش ایمان در صفات اخلاقی


ایمان، سبب پیدایش صفات اخلاقی و پایداری آن در فرد و اجتماع می‌شود و آثار بسیار مهمّی در سعادت انسان دارد. رابطه اسلامی‌مؤمنان از منظر دین اسلام رابطه زنده‌ای است که برادران مسلمان با هم پیوند و بنیانی محکم از همزیستی توام با صفا پدید می‌آورد. از زیباترین چهره‌های روابط، پیوند روح‌ها و اتصال جان‌ها است. در زندگی سالم اجتماعی آن است که افراد قوانین و حدود و حقوق یکدیگر را محترم شمارند، عدالت را امری مقدس به حساب آورند، به یکدیگر مهر بورزند، هر یک برای دیگری آن‌را دوست بدارد که برای خود دوست می‌دارد و آن‌را نپسندد که برای خویش نمی‌پسندد، به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند، ضامن اعتماد متقابل آنها کیفیات روحی آنها باشد، هر فردی خود را متعهد و مسئول اجتماع خویش بشمارد، در مقابل ظلم و ستم بپاخیزند و به ستمگر و فسادگر مجال ستمگری ندهند، ارزش‌های اخلاقی را محترم بشمارند، با یکدیگر مانند اعضای یک پیکر متحد و متفق بوده باشند.
[۳] مطهری، مرتضی، مجموعه ‌آثار، ج‌۲، ص۴۹ – ۵۰.
[۴] حسنی، سعدالله، نقش باورهای دینی در اصلاح فرد و جامعه، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.


← ایمان مذهبی


بنابراین، آن چیزی که بیش از هر چیز حق را محترم، عدالت را مقدس، دل‌ها را به یکدیگر مهربان و اعتماد متقابل را میان افراد برقرار می‌سازد، تقوا و عفاف را تا عمق وجدان آدمی‌نفوذ می‌دهد، به ارزش‌های اخلاقی اعتبار می‌بخشد، و همه افراد را مانند اعضای یک پیکر به هم پیوند می‌دهد و متحد می‌کند، ایمان مذهبی است.
[۵] مطهری، مرتضی، مجموعه ‌آثار، ج‌۲، ص۵۰


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شوری/سوره۴۲، آیه۱۳.    
۲. مطهری، مرتضی، مجموعه ‌آثار، ج‌۲، ص۴۹، تهران، صدرا.
۳. مطهری، مرتضی، مجموعه ‌آثار، ج‌۲، ص۴۹ – ۵۰.
۴. حسنی، سعدالله، نقش باورهای دینی در اصلاح فرد و جامعه، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
۵. مطهری، مرتضی، مجموعه ‌آثار، ج‌۲، ص۵۰


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تاثیر ایمان اتحاد و همدلی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار