دیرکرد اجاره‌بهاذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: دیرکرد، جریمه تأخیر، اجاره‌بها.

پرسش: موجر می‌تواند در هنگام انعقاد قرارداد اجاره به مستأجر بگوید: در صورت تأخیر اجاره‌بها، باید روزی پنج هزار تومان اضافه بپردازید؟

پاسخ:


جریمه تأخیر اجاره‌بها[ویرایش]

دریافت وجهی به عنوان جریمه تأخیر یا دیرکرد، صورت شرعی ندارد.

منبع[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «دیرکرد اجاره‌بها»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۴.    جعبه‌ابزار