تئوری بیگ بنگذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: تئوری، بیگ بنگ، اسلام، جهان
پرسش: دیدگاه اسلام در مورد تئوری بیگ بنگ در به وجود آمدن جهان چیست؟
پاسخ: فرضیه بیگ بنگ می گوید:تمام کشهکشان ها و هر چه که تابع آن ها می باشد مانند سیاهچاله های فضائی و سحابی ها، با بررسی معکوس در درون ریز ذره ای به اندازه ده به توان ۲۴ برابر کوچک تر از اتم فشرده بوده است. در اثر انفجار بسیار بزرگی در کسر بسیار کوچکی از ثانیه به صورتی که ما شاهد آن هستیم رسیده است. از آن ابتدا تا کنون در حال گسترش و فرار از یک دیگر می باشد.


عدم قطعیت فرضیه بیگ بنگ[ویرایش]

فرضیه بیگ بنگ، فرضیه ای است در کنار فرضیه های دیگر در مورد مبداء عالم ماده، مانند فرضیه حبابی، فرضیه ریسمان و...
البته این فرضیه به قطعیت کامل نرسیده است؛ اما در فرض اثبات این فرضیه، در تفکر اسلامی باز خدا به عنوان علة العلل جایگاه خود را دارد. تنها تغییری که اتفاق افتاده است، تغییر در تفسیر منشا ابتدای جهان ماده است، نه اثبات بی نیازی آن به علت.

دیدگاه خداباوران در مورد آفرینش[ویرایش]

در دیدگاه خداباوران این گونه نیست که خدا آسمان و زمین و تمام کهکشان ها و سیارات و کواکب را به همین صورتی که الان مشاهده می کنیم، یک باره خلق کرده، هیچ مرحله ای را آفرینش طی نکرده است تا بگوئیم که اگر فرضیه بیگ بنگ اثبات شد، تمام این باورها باطل می شود.
خلق آسمان و زمین مراحلی را طی کرده است که به این مراحل در قرآن کریم اشاراتی با تعبیر یوم آمده است.
اما اینکه مراحل به چه نحوی بوده و آیا به صورت بیگ بنگ اتفاق افتاده یا به صورت ریسمانی و یا به صورت های دیگر، ظاهر آیات و روایات در این مورد ساکتند و تحقیق را بر عهده علم گذاشته اند تا با مطالعه در عالم به این مساله پی ببرد.

فرضیه بیگ بنگ[ویرایش]

فرضیه بیگ بنگ می گوید:تمام کشهکشان ها و هر چه که تابع آن ها می باشد مانند سیاهچاله های فضائی و سحابی ها، با بررسی معکوس در درون ریز ذره ای به اندازه ده به توان ۲۴ برابر کوچک تر از اتم فشرده بوده است. در اثر انفجار بسیار بزرگی در کسر بسیار کوچکی از ثانیه به صورتی که ما شاهد آن هستیم رسیده است. از آن ابتدا تا کنون در حال گسترش و فرار از یک دیگر می باشد.

← نتیجه فرضیه بیگ بنگ
برگرداندن عالم ماده به یک ریز ذره و برگرداندن آن به صورت فعلی در کسر بسیار کوچک از ثانیه در اثر انفجاری عظیم.
هر دوی این اتفاقات اموری حادث و ممکن الوجود ند که برای تحقق نیازمند به علت می باشند. یعنی هم وجود آن ذره ریز اتم و هم انفجار بزرگ جزو موجودات ممکن الوجود و حادث می باشند. همان گونه که برهان عقلی اثبات کننده آن است ممکن الوجود به هر نحوی که باشد ( مادی یا غیر مادی، ‌بزرگ یا کوچک ) برای موجود شدن و حادث شدن نیازمند به علت می باشد. ( همان عامل خارجی )
این علت با واسطه یا بی واسطه باید به واجب الوجود برسد که نیازمند به علت نیست.
حال با واسطه یا بی واسطه علت ممکن الوجودی مانند ریز ذره مورد نظر واجب الوجود است که واجب الوجود، خداست.

← موجود شدن کهکشان بر اثر انفجار
طبق توضیح این فرضیه تمام کهکشان ها در یک ریز ذره ای ناچیز فشرده بوده، در اثر انفجاری بزرگ به این صورت فعلی شده، ولی سوال این جاست که آن ریز ذره را چه کسی خلق کرده ؟ خودش ؟ در این صورت دور باطل اتفاق می افتد. پس باید غیر خودش علت به وجود آمدنش باشد و این غیر، همان واجب الوجود است که در زبان ادیان خدا نامیده می شود.

← علت انفجار
انفجار بزرگ نیز به همین صورت است. این امر به عنوان یک امر حادث و ممکن الوجود نیازمند به علت است. چه علتی باعث این انفجار بزرگ شده است؟ اگر به علت هائی ممکن الوجود مثل خود او توسل کنیم، باز همین سوال به آن ها سرایت می کند. برای اینکه به تسلسل باطل دچار نشویم، باید علتی غیر ممکن یعنی واجب الوجود برای این سلسله علل قائل شویم. [۱]

نتیجه[ویرایش]

بنا بر این نظریه یا فرضیه بیگ بنگ نحوه تشکیل عالم ماده را از یک ریز ذره توضیح می دهد. هیچ توضیحی در این که ورای این ریز ذره چه بوده است و آیا چیزی نیست، ندارد و در هر حال، کلیت این فرضیه منافاتی با اصول معرفتی و اعتقادی اسلام ندارد و چه بسا مورد تایید هم محسوب گردد.

پانویس[ویرایش]
 
۱. برای مطالعه بیش تر مفاهیمی مانند ممکن الوجود و واجب الوجود به کتاب های فلسفی و کلامی مانند:« آموزش فلسفه » و « آموزش عقائد » نوشته استاد مصباح یزدی مراجعه فرمائید.


منبع[ویرایش]
سایت:مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    جعبه‌ابزار