استفاده از خرجی فاطمیه برای محرمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:خرجی، محرم، فاطمیه.

پرسش: آیا می‌شود «اضافه ‌خرج» مراسم فاطمیه را در محرم خرج کرد؟

پاسخ:


خرجی سفره محرم از فاطمیه

[ویرایش]

اگر نذر خاص نشده باشد که در فاطمیه مصرف شود یا خلاف نظر اهداکنندگان نباشد، اشکال ندارد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «استفاده از خرجی فاطمیه برای محرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار