ارتباط شجاعت و جهادذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: جهاد، شجاعت، رفتار، جهاد اکبر، جهاد اصغر، صفات اخلاقی.

پرسش: ارتباط میان شجاعت و جهاد چیست؟

پاسخ: اولا: شجاعت، از صفات اخلاقی است، ولی جهاد یک رفتار و عمل است.
ثانیا: صفت شجاعت تنها اختصاص به جهاد نداشته و در بسیاری از شئون فردی و اجتماعی نیز تاثیرگذار است. بنابراین، یکی از عوامل تاثیرگذار در جهاد، شجاعت است؛ یعنی جهاد به وسیله جان، شجاعت است که به استفاده از قوه غضب، در محدوده اقتضای عقل و حد اعتدال بر می‌گردد.


تعریف جهاد و شجاعت

[ویرایش]

با ارائه تعریفی از واژگان‌های «جهاد» و «شجاعت» فرق آنها نیز روشن می‌شود:
«جهاد» عنوان عامی است که به دو قسم جهاد اکبر و جهاد اصغر تقسیم می‌شود. مقصود از جهاد اصغر مقابله با دشمنان اسلام از جوانب مختلف می‌باشد و مقصود از جهاد اکبر مبارزه با نفس اماره و تلاش در مسیر تهذیب نفس است.
«شجاعت» عبارت است از: اطاعت قوه غضبیه از قوه عاقله ؛ یعنی نترسیدن از آنچه نباید ترسید، و دوری کردن از آنچه باید از آن دوری نمود. به عبارت دیگر؛ شجاعت، اطاعت قوه غضب از عقل در اقدام بر کارهای خطیری است، که رای عقل مقتضی آن است، و در این اطاعت، از خود اضطراب نشان ندهد. این صفت، از بالاترین صفات کمالیه و با فضیلت‌ترین ملکات نفسانیه است.

← دو نکته


با توجه به مطالب بیان شده؛ به دو نکته باید توجه کرد:
۱. شجاعت، از صفات اخلاقی است، ولی جهاد یک رفتار و عمل است.
۲. صفت شجاعت تنها اختصاص به جهاد نداشته و در بسیاری از شئون فردی و اجتماعی نیز تاثیرگذار است. بنابراین، یکی از عوامل تاثیرگذار در جهاد، شجاعت است؛ یعنی جهاد به وسیله جان، شجاعت است که به استفاده از قوه غضب، در محدوده اقتضای عقل و حد اعتدال بر می‌گردد.
[۲] شبر، عبدالله، اخلاق، ص۳۴، قم، هجرت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸ش.
اما شجاعت، منحصر در جهاد نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نراقی، احمد بن محمد مهدی، معراج السعادة، ص۴۹، قم، هجرت، چاپ ششم، ۱۳۷۸ش.    
۲. شبر، عبدالله، اخلاق، ص۳۴، قم، هجرت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸ش.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «ارتباط شجاعت و جهاد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۲/۲۹.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار