ارتباط رجعت با تناسخذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مرگ، تناسخ، رجعت، معاد.

پرسش: آیا رجعت، مستلزم تناسخ نیست که از نظر اسلام، مردود است؟


بازگشت روح به بدن

[ویرایش]

این اشکال از فهم نادرست معنای تناسخ و معنای رجعت ناشی شده است. تناسخ به معنای آن است که روح کسی پس از مرگ، در بدنی دیگر، غیر از بدن خودش وارد شود؛ امّا رجعت به معنای بازگشت روح به بدن خود فرد است، دقیقاً مانند همان اتّفاقی که در معاد خواهد افتاد. اگر بازگشت روح به بدن در معاد مستلزم تناسخ است، در رجعت هم هست؛ امّا نه در معاد و نه در رجعت، بازگشت به بدنی دیگر نیست؛ بلکه بازگشت به بدن خود فرد است. بنا‌بر‌این، هیچ امری که محال یا خلاف اسلام باشد اتّفاق نخواهد افتاد.

منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «ارتباط رجعت با تناسخ» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار