اذان در نمازذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اذان و اقامه، نماز.
پرسش: آیا گفتن اذان و اقامه قبل از هر نماز واجب است و آیا می‌توان با یک اذان و اقامه، چند نماز خواند؟ نظر استاد هادوی تهرانی در این باره چیست؟
پاسخ:


حکم اذان و اقامه در نماز

[ویرایش]


← دیدگاه ابن عقیل و ابن جنید


برخی فقهای گذشته، مثل ابن عقیل و ابن جنید، اذان و اقامه را واجب می‌دانند.
[۱] حیاة ابن ابی عقیل و فقهه، ص ۴۱.


← دیدگاه مراجع تقلید←← نمازهای یومیه


اکثر مراجع معظم تقلید در احکام اذان و اقامه می‌فرمایند: برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای یومیه (نمازهای واجبی که در هر روز خوانده می‌شود) اذان و اقامه بگویند.
[۲] توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۵۱۸، م ۹۱۶.


←← نمازهای مستحبی


اما برای بقیه نمازهای واجب (مانند نماز آیات) مستحب است سه مرتبه "الصّلاة" بگویند. پس اذان و اقامه اگر چه جزء مستحبات سفارش شده است، ولی جزء واجبات نیست. از طرفی، فقط مخصوص نمازهای واجب یومیه است نه نمازهای مستحبی و دیگر نمازهای واجب.

تعدد اذان و اقامه

[ویرایش]

اما در مورد اذان و اقامه و تعدد آنها برای نمازهای واجب، باید گفت: نمازگزار در نماز ظهر و مغرب و صبح می‌تواند هم اذان بگوید و هم اقامه؛ ولی اگر نماز عصر را بدون فاصله یا با فاصله کمی پس از نماز ظهر (بعضی مراجع این فاصله را به فاصله شدن نافله قبول کرده‌اند؛ ولی بعضی فاصله شدن نافله و تعقیب را کافی نمی‌دانند) و یا نماز عشا را بدون فاصله یا با فاصله کم بعد از نماز مغرب بخواند، اذان دوم که همان اذان برای نماز عصر و عشاست، ساقط می‌شود.
[۳] توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۵۲۰، م ۹۲۲.


نتیجه

[ویرایش]

پس با هر اذان و اقامه، می‌توان یک نماز صبح و یک نماز ظهر همراه عصر و یک نماز مغرب همراه عشا (در‌صورتی‌که بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء فاصله‌ای نباشد) خواند؛ ولی اگر فاصله ایجاد شود، نمازگزار می‌تواند برای هرکدام از نمازهای واجب، یک اذان و اقامه جداگانه بگوید؛ اما در هر صورت، هر نماز واجبی می‌تواند یک اقامه جداگانه داشته باشد.

فتوای آیت الله هادوی تهرانی

[ویرایش]

پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

← اول


اذان و اقامه فقط در نمازهای واجب روزانه (نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا) وارد شده است و در قضای این نمازها نیز مشروع است.

← دوم


اذان مستحب است؛ ولی اقامه بنا بر احتیاط نباید ترک شود.

← سوم


با یک اذان خواندن چند نماز جایز است و مادامی که فاصله بین دو نماز زیاد نشده است، احتیاط آن است که اذان اعاده نشود.

← چهارم


برای هر نماز واجب روزانه ـ چه ادا و چه قضا ـ اقامه بنابر احتیاط ترک نشود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حیاة ابن ابی عقیل و فقهه، ص ۴۱.
۲. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۵۱۸، م ۹۱۶.
۳. توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص ۵۲۰، م ۹۲۲.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : احکام نماز | اذان و اقامه | فقه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار