احوط اقواذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: احتیاط، احوط لزومی، احوط اقوا، احوط اولی.

پرسش: فرق بین «احوط لزومی» و «احوط اقوا» چیست؟

پاسخ: احوط اقوی، از الفاظ فتواست و بیانگر آن است که علاوه بر قوی‌تر بودن دلیل حکم، نسبت به دلیل مخالف نیز مطابق با احتیاط می‌باشد. احوط لزومی نیز همان احتیاط واجب است.


نکته مقدماتی

[ویرایش]

مجتهد اگر در یک مسئله به نظر قطعی برسد، می‌تواند در آن موضوع خاص فتوا صادر کند؛ اما گاهی در یک موضوع خاص به نظر قطعی نمی‌رسد، که با آوردن عباراتی مانند احتیاط واجب، این پیام را به مقلد می‌رساند که در این موضوع خاص و با توجه به رعایت دیگر شرایط، می‌تواند از مجتهد دیگری که فتوا داده است، تقلید کند.
در توضیح المسائل مراجع معظم تقلید، عباراتی آمده است که هر کدام می‌تواند دلالت بر فتوا بودن یا نبودن و یا احیاناً دلالت بر احتیاط مستحب آن حکم کند که به صورت فشرده بدان‌ها اشاره می‌شود:

احوط‌ مطابق با احتیاط

[ویرایش]

هرگاه فقیه در مسئله‌ای، دلیل محکمی برای صدور فتوا نداشته باشد و مسئله از مواردی باشد که طبق نظر او اصل احتیاط در آن جاری شود، آن‌چه را که مطابق احتیاط است با واژه‌هایی مانند «احوط» بیان می‌کند. احتیاط در این صورت، واجب است (احتیاط واجب)؛ اما در صورتی که فقیه در مسئله‌ای فتوا داشته باشد، لیکن به جهت وجود فتوای مخالف که مطابق احتیاط نیز می‌باشد، از واژه احوط استفاده کند، احتیاط مستحب است.
[۱] جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۱، ص۲۸۴، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.


احوط اقوی

[ویرایش]

احوط اقوی، از الفاظ فتواست و بیانگر آن است که علاوه بر قوی‌تر بودن دلیل حکم نسبت به دلیل مخالف نیز، مطابق با احتیاط می‌باشد.
[۳] جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۱، ص۲۸۴، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.


احوط اولی‌

[ویرایش]

مراد همان احتیاط مستحب است.
[۵] جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۱، ص۲۸۴، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.


احوط لزومی‌

[ویرایش]

مراد همان احتیاط واجب است.
[۷] جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۱، ص۲۸۴، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۱، ص۲۸۴، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.
۲. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۵۰، ص۹۱ مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.    
۳. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۱، ص۲۸۴، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.
۴. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۵۰، ص۹۸ مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.    
۵. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۱، ص۲۸۴، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.
۶. معی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۵۰، ص۹۱ ۹۲ مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.    
۷. جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (علیه‌السلام)، ج۱، ص۲۸۴، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیه‌السلام)، قم.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «احوط اقوا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۵/۱۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار